ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA VRIJEME TRAJANJA ADVENTA

Objavljeno: 17. 12. 2018.

Na temelju članka 5. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik Grada Ðakova, br. 15/15. i 3/18.) gradonačelnik Grada Ðakova, donosi

O D L U K U

o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vrijeme održavanja manifestacije „Advent u Đakovu“

Članak 1.

U vrijeme održavanja manifestacije „Advent u Đakovu“ ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ na području Grada Đakova na Badnju noć i Silvestarsku noć mogu raditi do 4.00 sata, a u razdoblju od 14. prosinca do 31. prosinca 2018. godine mogu raditi do 2.00 sata.

Članak 2.

Radno vrijeme određeno člankom 1. ove Odluke vrijedi i za ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskih objekata.

Članak 3.

Ova Odluka ima se objaviti u Službenome glasniku Grada Đakova.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ÐAKOVO

Gradonačelnik

KLASA: 335-01/18-01/13

URBROJ: 2121/01-01/04-18-1

Ðakovo, 28. studeni 2018. godine                                                                                                                                            

G R A D O N A Č E L N I K

Marin Mandarić, dipl.oec.