UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja sljedeće: 

- poslove koji se odnose na rad ustanova kulture i predškolskog odgoja kojih je Grad osnivač;
- poslove iz područja zdravstva i socijalne skrbi;
- poslove koji se odnose na provedbu programa udruga iz područja društvenih djelatnosti;
- poslovi koji se odnose na udruge iz područja sporta, kulture, tehničke kulture, udruge proistekle iz Domovinskog rata, zdravstva, socijalno-humanitarne udruge i udruge od značaja za Grad;
- poslove koji se odnose na školstvo te kreditiranje i stipendiranje učenika i studenata;
- poslovi koji se odnose na dodjelu javnih priznanja Grada;
- poslove koji se odnose na odobravanje uporabe grba Grada;
- poslovi organizacije gradskih manifestacija;
- poslovi koji se odnose na ostvarivanje jednokratne novčane potpore roditeljima za novorođenu djecu;
- poslove koji se odnose na pripremu i izradu nacrta akata koje donose Gradsko vijeće, radna tijela i Gradonačelnik iz djelokruga upravnog odjela.
U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se i drugi poslovi određeni zakonom i drugim propisima i općim aktima, kao i poslovi koje mu povjeri Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

Pročelnica:
ZDENKA PAPAC, dipl. pol.
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel. 031/840-423
fax. 031/840-426

 

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine br. 96/01)

Zakon o muzejima (Narodne novine br. 61/18)

Zakon o knjižnicama (Narodne novine br. 105/97, 05/98, 104/00, 69/09

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 121/14)

Zakon o tehničkoj kulturi (Narodne novine br. 76/93, 11/94 i 38/09

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (Narodne novine br. 134/97)

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine br. 107/94)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, i 94/13

04.09.2017.

Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08

04.09.2017.

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15)

04.09.2017.

Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/14)

04.09.2017.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/15, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14

04.09.2017.

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 99/15

04.09.2017.