Jedinstveni digitalni pristupnik – Grad Đakovo

Rad i zaposlenici

Pri zapošljavanju i reguliranju prava zaposlenika Grad Đakovo je u obvezi primjene Zakona o službenicima i  namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Prava potrošača

Odvoz otpada iz kućanstva

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Đakova podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika javne usluge i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvog otpada.    

Pravni temelj:

 • Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21)

Grad Đakovo:

 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 2/22)
 • Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Đakova broj 4/22)

Davatelj javne usluge:

 • Univerzal d.o.o. za komunalne djelatnosti, V. Nazora 68, 31400 Đakovo, OIB: 34319609112

Obavljanje dimnjačarskih poslova

Javna usluga obavljanja dimnjačarskih poslova podrazumijeva čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata i uređaja za loženje, poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata.

Pravni temelj:

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20)

Grad Đakovo:

 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 15/19)
 • Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik dimnjačarskih usluga (Službeni glasnik Grada Đakova broj 9/22)

Davatelj javne usluge:

 • BUDROVAC obrt za dimnjačarske usluge i završne radove, vl. Matija Budrovac iz Budrovaca, S. Lehote 59

Porezi

Porezi Grada Đakova

 • Prirez porezu na dohodak
 • Porez na potrošnju
 • Porez na kuće za odmor
 • Porez na korištenje javnih površina

Pravni temelj:

 • Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16, 101/17 i 114/22)

Grad Đakovo:

 • Odluka o gradskim porezima (Službeni glasnik Grada Đakova broj 9/17 i 12/17)

Javni ugovori

Registar ugovora, sukladno čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22) i čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/17 i 144/20), možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Postupak javne nabave provodi se kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) .

Ponuda u postupku javne nabave dostavlja se putem EOJN RH (https://eojn.nn.hr).

Pravni temelj:

 • Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22)

EOJN RH potencijalnim ponuditeljima omogućuje nakon registracije uvid u dokumentaciju o nabavi, preuzimanje dokumentacije, komunikaciju s naručiteljem, dostavu ponude, obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD obrazac) i njegovo učitavanje, slanje i zaprimanje zahtjeva za pojašnjenjem, e-Žalbu, zaprimanje odluke o odabiru i dr.  

e-Žalba:

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) nadležna je za rješavanje u žalbenim postupcima javne nabave. Odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) dostavljaju se javnom objavom na službenim stranicama.

Zdravlje i sigurnost na radu

Zdravlje i sigurnost na radu regulirani su organiziranom primjenom načela i pravila koja su propisana Zakonom o zaštiti na radu (Narodne novine broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18).

Pravni temelj:

 • Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)

Grad Đakovo:

 • Procjena rizika

Kontakt, podaci i radno vrijeme Grada Đakova:

https://www.djakovo.hr