Gradsko vijeće

Objavljeno: 19. 10. 2018.
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Đakova i tijelo lokalne samouprave, koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Đakova.
Gradsko vijeće donosi:
- Statut Grada Ðakova,
- Poslovnik o radu Gradskog vijeća,
- donosi gradski proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
- donosi odluku o privremenom financiranju,
- nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Đakova čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnine i nekretnina,odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1. 000 000 kuna,
- utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba važnih za Grad Ðakovo,
- odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
- donosi odluku o gradskim porezima, prirezima, naknadama i pristojbama,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
- osniva i bira predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela,
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Ðakovo, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
- odlučuje o stjecanju, prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom, odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drugačije riješeno,
- odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
-odlučuje o davanju koncesija,
- donosi odluku o raspisivanju lokalnog referenduma,
- donosi odluku o promjeni granica Grada Đakova,
- utvrđuje područja mjesnih odbora,
- donosi odluku o načinu uporabe i zaštiti obilježja Grada Đakova,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja te dodjeljuje javna priznanja,
- donosi pojedinačne akte i dr. akte u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
- obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.
Gradsko vijeće ima predsjednika i 2 potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća