Gradsko vijeće

Objavljeno: 19. 10. 2018.
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Đakova i tijelo lokalne samouprave, koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Đakova.
Gradsko vijeće donosi:
- Statut Grada Ðakova,
- Poslovnik o radu Gradskog vijeća,
- donosi gradski proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
- donosi odluku o privremenom financiranju,
- nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Đakova čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnine i nekretnina,odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1. 000 000 kuna,
- utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba važnih za Grad Ðakovo,
- odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
- donosi odluku o gradskim porezima, prirezima, naknadama i pristojbama,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
- osniva i bira predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela,
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Ðakovo, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
- odlučuje o stjecanju, prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom, odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drugačije riješeno,
- odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
-odlučuje o davanju koncesija,
- donosi odluku o raspisivanju lokalnog referenduma,
- donosi odluku o promjeni granica Grada Đakova,
- utvrđuje područja mjesnih odbora,
- donosi odluku o načinu uporabe i zaštiti obilježja Grada Đakova,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja te dodjeljuje javna priznanja,
- donosi pojedinačne akte i dr. akte u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
- obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.
Gradsko vijeće ima predsjednika i 2 potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća

VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA :

Pavo Cindrić
 

PAVO CINDRIĆ, dipl. iur. predsjednik

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

098 465 363

Tihomir Mihalj

TIHOMIR MIHALJ, potpredsjednik

Danko Kočiš

DANKO KOČIŠ, potpredsjednik

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

098 878 648

Marko Brataljenović 1

MARKO BRATALJENOVIĆ

MARIN HRASTOVIĆ

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

091 957 9511

Željko Šarčević

ŽELJKO ŠARČEVIĆ

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

098 980 10 56

Željka Goluža Gregačević 1

ŽELJKA GOLUŽA-GREGAČEVIĆ

David Milić

DAVID MILIĆ

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

092 133 60 20

Magdalena Goluža

MAGDALENA GOLUŽA

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

DARIO RAIĆ

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

092 266 1965

 

 

Ivica Slišković

IVICA SLIŠKOVIĆ

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

091 957 2012

Mirjana Adrić

MIRJANA ADRIĆ

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

091 181 32 95

Marta Soldo

MARTA SOLDO

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

098 919 06 35

Ivana Francem

IVANA FRANCEM

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

091 524 5868

LJILJANA POLOŠKI JURJEVIĆ

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

091 244 5524

Vedran Goreta

VEDRAN GORETA

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

091 193 13 13

Tina Blažević

TINA BLAŽEVIĆ

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

098 489 593

IVONA DUVNJAK

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

097 681 61 78

Marko Berberović

MARKO BERBEROVIĆ

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

091 971 87 23