Tijelo;Grad;OIB;Broj;Završeno;Djelatnost;Osnivač;Status;"Zahtjevi preneseni iz 2018. godine";;;"Zahtjevi zaprimljeni u 2019. godini";;;"Zbroj zahtjeva koji su bili na rješavanju u 2019. godini (prenesenih zahtjeva iz 2018. godine i zaprimljenih zahtjeva u 2019. godini)";;;"Ustupljeni zahtjevi";;;"Zahtjevi riješeni u roku";;;"Zahtjevi riješeni izvan roka";;;"Zahtjevi riješeni tijekom 2019. godine";;;"Neriješeni zahtjevi";;;"Usvojeni zahtjevi";;;"Djelomično usvojeni odnosno djelomično odbijeni zahtjevi";;;"Obavijesti izdane sukladno članku 23. stavku 2. ZPPI";"Odbijeni zahtjevi";;;"Razlozi za odbijanje zahtjeva za pristup informacijama";;;;;;;;;;;;;;;;"Razlozi za odbijanje zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"Odbačeni zahtjevi";;;"Broj odbačenih zahtjeva prema razlozima odbacivanja";;;"Netočna ili nepotpuna informacija (zahtjev za dopunu ili ispravak informacije)";;;"Broj obustavljenih postupaka";"Žalbe odbačene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela";;;"Žalbe usvojene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela";;;"Visina ukupno ostvarene naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija";;;"Jeste li objavili zakone i ostale propise (ili poveznice na njih) koji se odnose na vaše područje rada?";;;"Jeste li objavili opće akte i odluke TJV kojima se utječe na interese korisnika? (Napomena: ukoliko su isti objavljeni u službenom glasniku TJV bez mogućnosti pretrage, isto se ne smatra proaktivnom objavom u smislu ZPPI)";;;"Jeste li objavili godišnje planove (programe) rada TJV?";;;;"Jeste li objavili strateške dokumente TJV ili strateške dokumente koji se, posredno ili neposredno, odnose na TJV?";;;;"Jeste li objavili izvješća o radu TJV?";;;;"Jeste li objavili proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi TJV?";;;"Jeste li objavili financijska izvješća TJV?";;;"Jeste li objavili izvješća o izvršenju proračuna ili financijskog plana TJV?";;;"Jeste li objavili informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa?";;;;"Jeste li informacije iz pitanja 28., 29. i 30. objavili u otvorenom, strojno čitljivom formatu?";;;"Posjedujete li arhivu informacija iz pitanja 28., 29. i 30. (barem 3. godine unatrag)?";;;"Jeste li objavili plan nabave ili poveznicu na plan nabave TJV sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava?";;;;"Jeste li objavili registar ugovora ili poveznicu na registar ugovora TJV sukladno zakonu kojim se uređuju javne nabave?";;;;"Jeste li objavili obavijest o sukobu interesa TJV sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava?";;;;"Jeste li objavili opći akt o jednostavnoj nabavi TJV sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava?";;;;"Objavljujete li obavijesti o raspisanim natječajima i dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku?";;;;"Objavljujete li obavijesti o ishodu natječajnog postupka (ime, prezime i kvalifikacije odabranih kandidata)?";;;;"Jeste li objavili informacije o unutarnjem ustrojstvu s imenima čelnika i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim kontakt podacima?";;;"Jeste li objavili popis registara (evidencija, baza) koje TJV vodi uz osnovne metapodatke o predmetnim registrima (naziv, učestalost objave/ažuriranja, zakonska osnova vođenja, podaci o pristupu/ograničenju pristupa, poveznica na registar, uvjeti korištenja/dozvole, format objave)?";;;;"Jeste li internetskim stranicama TJV objavili registre (evidencije) koje ne sadrže ograničenja iz članaka 15. i 30. ZPPI?";;;;"Jeste li registre (evidencije) iz prethodnog pitanja objavili u otvorenom, strojno čitljivom formatu?";;;;"Jeste li predmetne registre objavili na portalu otvorenih podataka TJV?";;;;"Omogućujete li preuzimanje predmetnih registara (evidencija) u cijelosti?";;;;"Jeste li objavili dozvole za predmetne registre (evidencije) sukladno Pravilniku o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, br. 67/17)?";;;;"Objavljujete li dnevne redove sjednica kolegijalnih službenih tijela sa vremenom održavanja i informacijama o načinu rada?";;;;"Objavljujete li informacije o mogućnostima neposrednog uvida javnosti u rad tijela (prisustvovanja sjednici), broju osoba koje mogu prisustvovati sjednici kao i načinu prijavljivanja?";;;;"Objavljujete li zaključke sa službenih sjednica?";;;;"Jeste li objavili informacije o radu formalnih radnih tijela iz vaše nadležnosti?";;;;"Jeste li objavili obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu?";;;"Jeste li objavili podatke za kontakt službenika za informiranje?";;"Jeste li objavili obrazac za pristup informacijama i/ili poveznicu na obrazac?";;"Jeste li objavili obrazac za ponovnu uporabu informacija i/ili poveznicu na obrazac?";;"Jeste li objavili obrazac za dopunu ili ispravak informacija i/ili poveznicu na obrazac?";;"Jeste li objavili Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (""Narodne novine"", br. 12/14 i 15/14) i/ili poveznicu na predmetne Kriterije?";;"Je li Vaše tijelo javne vlasti obveznik dostave dokumenata u Središnji katalog službenih dokumenata RH sukladno čl. 10.a. ZPPI?";;"Dostavljate li redovito u Središnji katalog službenih dokumenata RH opće akte i odluke kojima se utječe na interese korisnika?";;"Dostavljate li redovito u Središnji katalog službenih dokumenata RH godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti?";;"Je li vaše tijelo javne vlasti obveznik provedbe savjetovanja s javnošću sukladno čl. 11. ZPPI?";;;"Provodite li savjetovanja s javnošću?";;;"Jeste li objavili godišnji plan savjetovanja s javnošću?";;"Ažurirate li godišnji plan savjetovanja s javnošću?";;;"Postoji li na internetskim stranicama TJV posebna rubrika namijenjena savjetovanjima s javnošću TJV?";;"Da li sa glavne internetske stranice TJV pozivate javnost na sudjelovanje u savjetovanjima?";;"Ako savjetovanja provodite na portalu za e-Savjetovanja jeste li objavili poveznicu na navedeni portal?";;;"Da li je duljina trajanja savjetovanja u pravilu 30 dana?";;"Objavljujete li razloge ukoliko je duljina trajanja savjetovanja kraća od 30 dana (npr. u dokumentu za provedbu savjetovanja)?";;;"Jeste li objavili izvješća o svim provedenim savjetovanjima sa zaprimljenim prijedlozima i primjedbama te očitovanjima s razlozima za prihvaćanje ili neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi? (napominje se da je, ukoliko nije bilo dostavljenih komentara, to također potrebno navesti u izvješću i isto objaviti)";; ;;;;;;;;"broj prenesenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj prenesenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj prenesenih zahtjeva";"broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj zaprimljenih zahtjeva";"ukupan broj zahtjeva za pristup informacijama";"ukupan broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj svih zahtjeva u rješavanju";"broj ustupljenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj ustupljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj ustupljenih zahtjeva";"broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj riješenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj riješenih zahtjeva";"broj zahtjeva za pristup informacijama riješenih izvan roka";"broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija riješenih izvan roka";"ukupan broj zahtjeva riješenih izvan roka";"broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj riješenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj riješenih zahtjeva";"broj neriješenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj neriješenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj neriješenih zahtjeva";"broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj usvojenih zahtjeva";"broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva";"broj izdanih obavijesti sukladno čl. 23., st.2. ZPPI";"broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj odbijenih zahtjeva";"radi se o informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka (čl.15., st.1. ZPPI)";"radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) (čl.15., st.2., toč.1. ZPPI)";"radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu (čl.15., st.2., toč.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu (čl.15., st.2., toč.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Općem poreznom zakonu (NN 115/16, 106/18) (čl.15, st.2, toč.3. ZPPI)";"radi se o osobnim podacima sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Opća uredba o zaštiti podataka (čl.15., st.2., toč.4. ZPPI)";"radi se informacijama zaštićene propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, a nema izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18) (čl. 15., st. 3., toč. 3. ZPPI)";"radi se o informaciji kojoj je pristup ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa (čl.15., st.2., toč.6. ZPPI) ";"u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom (čl.15., st.2., toč.7. ZPPI)";"objava informacije bi onemogućila učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne (čl.15., st.3., toč.1. ZPPI)";"objava informacije bi onemogućila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, (čl.15., st.3., toč.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade (čl.15., st.4., toč.1. ZPPI)";"radi se o informaciji nastaloj u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova (čl.15., st.4., toč.2. ZPPI) ";"ako nije bilo osnove za dopunu ili ispravak dana informacije iz čl. 24. ZPPI (čl.23. st.5., t.3. ZPPI)";"radi se o informaciji koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. ZPPI (čl.23., st.5., t.4. ZPPI)";"radi se o zlouporabi prava na pristup informacijama - ako jedan ili više međusobno povezanih podnositelja putem jednog ili više funkcionalno povezanih zahtjeva očito zloupotrebljava pravo na pristup informacijama, a osobito kada zbog učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi do opterećivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti (čl.23., st.5., t.5. ZPPI)";"radi se o informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka (čl.15. st.1. ZPPI)";"radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) (čl.15., st.2., toč.1. ZPPI)";"radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu (čl.15., st.2., toč.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu (čl.15., st.2., toč.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Općem poreznom zakonu (NN 106/18) (čl.15., st.2., toč.3. ZPPI)";"radi se o osobnim podacima sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Opća uredba o zaštiti podataka (čl.15., st.2., toč.4. ZPPI)";"radi se informacijama zaštićene propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, a nema izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18) (čl.15., st.3., toč.3. ZPPI)";"radi se o informaciji kojoj je pristup ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa (čl.15., st.2., toč.6. ZPPI)";"u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom (čl.15., st.2., toč.7. ZPPI)";"objava informacije bi onemogućila učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne (čl.15., st.3., toč.1. ZPPI)";"objava informacije bi onemogućila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, (čl.15., st.3., toč.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade (čl.15., st.4., toč.1. ZPPI)";"radi se o informaciji nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova (čl.15., st.4., toč.2. ZPPI)";"radi se o povjerljivim statističkim informacijama, sukladno zakonu (Zakon o službenoj statistici NN 103/03, 75/09, 59/12, 12/13)";"radi se o informacijama za koje korisnik treba dokazati postojanje pravnog interesa";"radi se dijelovima informacije koji sadrže samo logotipe, grbove ili oznake";"radi se informacijama koje su u posjedu tijela koja pružaju javne usluge radija, televizije i elektroničkih medija";"radi se o informacijama koje su u posjedu obrazovnih i znanstvenoistraživačkih ustanova, uključujući organizacije osnovane u svrhu prijenosa rezultata istraživanja, škole i ustanove visokog obrazovanja, osim knjižnica ustanova visokog obrazovanja";"radi se o informacijama koje posjeduju ustanove u kulturi, osim knjižnica, muzeja i arhiva,";"radi se informacijama koje se ne prikupljaju u svrhu obavljanja javnog posla.";"broj odbačenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj odbačenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj odbačenih zahtjeva";"nepotpun (čl. 20., st.2. ZPPI)";"nerazumljiv (čl. 20., st.2. ZPPI)";"tijelo ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi (čl. 23., st.4. ZPPI)";"broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na pristup informacijama";"broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije";"ukupan broj obustavljenih postupaka u prvom stupnju";"broj odbačenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama";"broj odbačenih žalbi za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj odbačenih žalbi";"broj usvojenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama";"broj usvojenih žalbi za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj usvojenih žalbi";"ukupan iznos naknade ostvarene pružanjem informacije temeljem zahtjeva za pristup informacijama";"ukupan iznos naknade ostvarene pružanjem informacije temeljem zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan iznos naknade";Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;"Da, ali tijekom 2019. nije provedeno nijedno savjetovanje";Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;"Ne provodimo savjetovanja na portalu e-Savjetovanja";Da;Ne;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično "Grad Đakovo";Đakovo;23632093169;68;DA;"Javna uprava i politički sustav";"Republika Hrvatska";"Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave";0;0;0;13;0;13;13;0;13;1;0;1;13;0;13;0;0;0;13;0;13;0;0;0;13;0;13;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;3;0;3;0;0;0;0;0;0;0;0,00;0,00;0,00;Da;;;Da;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;Da;;;Da;;;;;Djelomično;;Da;;;Da;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Ne;;;;;Djelomično;;Da;;;;;Ne;;;;Ne;;;;Ne;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;Da;;Da;;Da;;Da;;;Ne;Da;;Da;;Da;;Da;;;Da;;;Da;;Da;;;Da;;Da;;;;"Ne provodimo savjetovanja na portalu e-Savjetovanja";;Ne;;Ne;;Da;;