In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Akti gradskog vijeća
Akti gradskog vijeća

Akti gradskog vijeća (2)

Najnoviji akti gradskog vijeća

 

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN RH, br. 153/09.) i članka 32. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, br. 6/09.) Gradsko vijeće Grada Đakova na 12.sjednici održanoj 17. veljače 2011. godine donosi

O D L U K U

O NAKNADI ZA RAZVOJ JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE

Članak 1.

Ovom se Odlukom regulira obveza plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje (dalje u tekstu: naknada za razvoj) na području Grada Đakova i utvrđuje obveznik plaćanja, visina naknade, način obračuna i naplate, namjena prikupljenih sredstava od naknade, prava i obveze javnog isporučitelja  vodne usluge Đakovačkog vodovoda d.o.o. Đakovo ( dalje u tekstu: Isporučitelj) te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na području Grada Đakova.

Članak 3.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je isporučena količina pitke vode po m;.

Naknada za razvoj obračunava se uz cijenu vodne usluge na vodoopskrbnom području Grada Đakova.

Članak 4.

Naknada za razvoj javne vodoopskrbe iznosi:

-          0,45 kn/m; za domaćinstva.

-          0,30 kn/m; za gospodarstvo.

Naknada za razvoj javne odvodnje iznosi:

-          0,45 kn/m; za domaćinstva,

-          0,30 kn/m; za gospodarstvo.

Članak 5.

Naknada za razvoj se uplaćuje putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.

Račun za isporučenu vodnu uslugu iz stavka 1. ovog članka ispostavlja Isporučitelj.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.

 

Članak 6.

Prihod od naknade za razvoj koristi se za financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Đakova, a prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina koji donosi Gradsko vijeće

Članak 7.

Prikupljanje sredstava od naknade za razvoj te namjensko trošenje tih sredstava obavlja Isporučitelj sukladno Planu gradnje vodnih građevina, a dinamiku i prioritete određuje gradonačelnik.

Isporučitelj je dužan dostavljati Gradu kvartalna i godišnja izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj, te godišnja izvješća o realizaciji Plana iz članka 6. ove Odluke.

Gradonačelnik je dužan do kraja ožujka svake godine podnijeti izvješće Gradskom vijeću o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za prethodnu kalendarsku godinu.

Isporučitelj ne može raspolagati naplaćenim iznosom naknade za razvoj na bilo koji drugi način osim na način određen ovom Odlukom.

Članak 8.

Naknada za razvoj prema odredbama ove Odluke primjenjuje se i obračunava umjesto sredstava namijenjenih za povećanje komunalnog standarda, a koja su bila namijenjena financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Sredstva namijenjena za povećanje komunalnog standarda koja su prikupljena do 31.12.2010.g smatraju se prihodom proračuna Grada Đakova, a sva sredstva prikupljena nakon toga (radi zakašnjenja plaćanja) smatraju se prihodom Isporučitelja.

Isporučitelj je obavezan naknadno prikupljena sredstva iz stavka 2. ovog članka koristiti kao i naknadu za razvoj, a sukladno članku 6. ove Odluke

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenome glasniku Grada Đakova.

KLASA: 325-01/11-01/04

URBROJ: 2121/01-03-03-11-1

Đakovo, 17. veljače 2011. g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Franjo Havel, dipl.ing., v.r.

 

 

Na temelju članka 46., stavka 1. i 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 178/04., 48/05., 111/06., 63/08. i 124/09.) i članka 32. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Đakova, na 13. sjednici održanoj dana 26. travnja 2011. godine donosi

O D L U K U

o organizaciji autotaksi prijevoza na  području Grada Đakova

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada Đakova (u daljnjem tekstu: Grad), autotaksi vozila, autotaksi stajališta i cijena usluge autotaksi prijevoza.

Članak 2.

Autotaksi prijevoz se obavlja sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.

Članak 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1.      „autotaksi“ je djelatnost prijevoza putnika koja se obavlja osobnim automobilom ako se putnik ili skupina putnika uzimaju na jednom mjestu,

2.      „autotaksi prijevoznik“ je pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost autotaksi  prijevoza,

3.        „vozač  autotaksi vozila“ je osoba koja upravlja autotaksi vozilom i ima položen ispit iz  članka 24. ove Odluke,

4.      „autotaksi vozilo“ je osobni automobil namijenjen za obavljanje autotaksi prijevoza, a ispunjava uvjete određene propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe te ovom Odlukom,

5.       „dozvola“ za obavljanje autotaksi prijevoza je akt na temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na području i s područja Grada.

 

II. ORGANIZACIJA

OBAVLJANJA

AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 4.

Autotaksi prijevoz na području i s područja Grada obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola).

Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje  (u daljnjem tekstu: Odjel).

Dozvola se izdaje na vrijeme od pet godina.

Za izdavanje dozvole plaća se naknada u iznosu od 5.000,00 (pettisuća kuna) po vozilu, koja se može platiti u cijelosti ili obročno za svaku godinu u iznosu od 1.000,00 kuna.

U slučaju obročne uplate prijevoznik je dužan sljedeći obrok uplatiti najkasnije do 15. siječnja za godinu na koju se obročna uplata odnosi.

U slučaju neplaćanja iznosa od 1.000,00 kuna, Odjel će temeljem članka 10. stavka 1., točke 3. ove Odluke donijeti rješenje o prestanku važenja dozvole.

Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana.

Odjel vodi upisnik izdanih dozvola.

 

Članak 5.

Dozvola sadrži: ime i prezime, odnosno naziv i prebivalište/sjedište autotaksi prijevoznika, OIB, područje na kojem će se autotaksi prijevoz obavljati, datum izdavanja, vrijeme važenja, te tip i registarsku oznaku vozila.

Oblik i sadržaj dozvole,  sadržaj i način vođenja upisnika iz članka 4., stavka 6. ove Odluke utvrđuje Odjel.

Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole započeti s obavljanjem autotaksi prijevoza.

 

Članak 6.

Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi  koja ispunjava sljedeće uvjete:

1.      ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,

2.       ima  sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Đakova,

3.       ima položen ispit, odnosno zaposlenog vozača s položenim ispitom iz članka 24. ove Odluke,

4.       dokaže da autotaksi vozilo, kojim će obavljati autotaksi prijevoz, ispunjava uvjete iz  članka 19. ove Odluke.

 

Članak 7.

Dozvola se izdaje na osnovi pisanog zahtjeva fizičke ili pravne osobe uz koji se prilaže sljedeće:

1.      ovjerena preslika važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, s pripadajućim izvodima iz licencije za svako vozilo,

2.      uvjerenje o položenom ispitu iz  članka 24. ove Odluke,

3.       presliku prometne dozvole, odnosno dokaz o vlasništvu vozila,

4.       cjenik usluge autotaksi prijevoza,

5.       izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,

6.      dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje dozvola,

7.      upravna pristojba prema posebnom propisu.

Prijevoznik je u zahtjevu dužan navesti broj potrebnih dozvola.

Zahtjev uz koji nije u cijelosti priložena dokumentacija iz stavka 1. ovog članka, Odjel će rješenjem odbaciti.

 

Članak 8.

Odjel će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ako autotaksi prijevoznik ne ispunjava  uvjete iz članka 6. i 7. ove Odluke.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

 

Članak 9.

Autotaksi prijevoznik može podnijeti Odjelu zahtjev za obnovu dozvole u pravilu najkasnije tri mjeseca prije isteka njezina važenja.

Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati dokumentaciju propisanu člankom 7. ove Odluke.

Odjel će rješenjem odobriti zahtjev za obnovu dozvole ako autotaksi prijevoznik u cijelosti ispunjava uvjete za dobivanje dozvole u smislu članka 6. i 7. ove Odluke.

Odjel će rješenjem odbiti zahtjev za obnovu dozvole ako:

1.      autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga nije obavljao autotaksi prijevoz za koji traži obnovu u razdoblju od 30 dana uzastopno ili ako se nije pridržavao uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza propisanih ovom Odlukom,

2.      je autotaksi prijevoznik u razdoblju važenja dozvole više od dva puta prekršio odredbe ove Odluke, Zakona i drugih propisa koji se odnose na autotaksi prijevoz, što se utvrđuje na osnovi evidencije koju vode tijela koja provode nadzor sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu te pravomoćnih presuda sudbenih tijela.

Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

 

Članak 10.

Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje važiti prije isteka vremena na koje je izdana u sljedećim slučajevima:

1.      prestankom važenja licencije,

2.      na zahtjev autotaksi prijevoznika,

3.      ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovi kojih je     dobio dozvolu,

4.      prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe autotaksi prijevoznika,

5.      ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju izdane dozvole uzastopno duže od 30 dana,

6.      ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz sukladno odredbama zakona i ove  Odluke.

Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi Odjel.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

 

Članak 11.

Autotaksi prijevoznik koji nema dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Đakova, može obavljati autotaksi prijevoz na području Grada isključivo ako mu je područje Grada krajnje odredište za pružanje usluge autotaksi prijevoza ili ako je u prolazu.

 

III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 12.

Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač autotaksi vozila putnika ili skupinu putnika prima na jednom mjestu.

 

Članak 13.

Vozač autotaksi vozila prima putnika na njegov zahtjev na mjestu koje odredi putnik, pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni propisi.

Članak 14.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza vozač autotaksi vozila dužan je u vozilu imati:

1.      dozvolu za obavljanje djelatnosti,

2.      cjenik usluga autotaksi prijevoza (na hrvatskom i engleskom jeziku),

3.      plan Grada,

4.      protupožarni aparat,

5.      oznaku zabrane pušenja.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza vozač autotaksi vozila mora biti uredno odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima, a autotaksi vozilo mora biti uredno i čisto.

 

Članak 15.

Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu autotaksi prijevoza svakoj osobi koja naruči prijevoz bez obzira na duljinu i vrijeme vožnje, osim u slučaju ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava te ako su naručitelj ili njegova prtljaga prljavi u tolikoj mjeri da bi mogli oštetiti ili uprljati unutrašnjost vozila ili je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu.

 

Članak 16.

Vozač autotaksi vozila može, uz prethodnu suglasnost putnika, u autotaksi vozilo primiti više putnika koji idu u istom pravcu.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, usluga autotaksi prijevoza naplaćuje se kao jedna vožnja.

Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem koji odredi putnik, bez usputnog zaustavljanja.

 

Članak 17.

Vozač autotaksi vozila dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar. Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se od trenutka kada putnik uđe u autotaksi vozilo, bez obzira na koji je način prijevoz naručen.

 

Članak 18.

Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi prijevoz završiti dolaskom na odredište te putniku izdati račun za obavljeni prijevoz.

Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti najbližoj policijskoj postaji.

Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće završiti, autotaksi prijevoznik dužan je osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.

 

IV. AUTOTAKSI VOZILO

Članak 19.

Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta utvrđenih propisom kojim se određuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, ispunjavati i sljedeće uvjete:

1.      može imati najviše devet sjedala u koje se ubraja i sjedalo za vozača,

2.       mora biti opremljeno ispravnim, baždarenim i plombiranim taksimetrom,

3.      mora imati na bočnim stranama istaknuto obilježje “ TAKSI” te naziv pravne, odnosno ime fizičke osobe kojoj je izdana dozvola, a na prednjem staklu naljepnicu s brojem i vremenom važenja dozvole,

4.      ako autotaksi prijevoznik ima više vozila, ona moraju biti iste boje.

 

Članak 20.

Autotaksi prijevoznik može autotaksi vozilo koristiti za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje, pod uvjetom da reklamne poruke i oglasi ne zaklanjaju obilježja na autotaksi vozilu, istaknuta sukladno članku 19., stavku 1., točki 3. ove Odluke.

 

 

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE

Članak 21.

Autotaksi stajališta su određena i uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju putnike.

Lokacije za autotaksi stajalište određuje gradonačelnik svojim aktom.

Zabranjeno je duže zaustavljanje autotaksi vozila na mjestima koja nisu obilježena kao autotaksi stajalište.

 

Članak 22.

Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim vertikalnim znakom.

Na vertikalnom znaku upisuje se naziv autotaksi stajališta, broj stajališnih mjesta i radno vrijeme.

Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi vozila nego što ima obilježenih stajališnih mjesta.

Uređivanje i održavanje autotaksi stajališta obavlja Grad.

Na autotaksi stajalištu ne smiju se parkirati druga vozila.

 

VI. CIJENA USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 23.

Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje prijevoznik.

Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se Cjenikom, koji ovjerava Odjel.

Cjenik iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:

1.      cijenu za relaciju do 5 km koja je fiksna i predstavlja startnu cijenu,

2.      cijenu za jedan kilometar vožnje izraženu u kunama (bez lipa), za relaciju preko 5 km,

3.      cijenu za jedan sat vožnje brzinom manjom od graničene ili za stajanje, koja ne može biti manja od cijene za jedan kilometar vožnje,

4.      cijenu za vožnju noću.

Vožnjom noću, u smislu ove Odluke, smatra se vožnja u vremenu od 24,00 sata do 6,00 sati.

Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđenu Cjenikom iz stavka 2. ovoga članka.

Cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

Maksimalni iznos cijene usluge autotaksi prijevoza iz stavka 3., točke 1. 2. 3. i 4. ovoga članka utvrđuje Gradonačelnik.

 

 

VII. ISPIT ZA VOZAČA AUTOTAKSI VOZILA

Članak 24.

Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada.

Program ispita, vrijeme i način provjere znanja propisuje Odjel.

Ispit se polaže pred Povjerenstvom koje imenuje Gradonačelnik.

Troškove ispita u iznosu od 300,00 kn snosi vozač autotaksi vozila koji je prijavio polaganje ispita .

Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka čine predsjednik i dva člana, od kojih je jedan predstavnik Turističke zajednice Grada Đakova, a dvoje su predstavnici Grada.

Članovi Povjerenstva moraju imati visoku stručnu spremu iz područja prometa, kulture, gospodarstva ili turizma.

O položenom ispitu Povjerenstvo izdaje uvjerenje.

 

VIII. NADZOR

Članak 25.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi, sukladno Zakonu, Inspekcija cestovnog prometa, Državni inspektorat i Komunalno redarstvo.

U obavljanju poslova nadzora komunalni redar ovlašten je:

1.      rješenjem narediti uklanjanje nedostataka na propisani izgled i opremu vozila,

2.      pokrenuti prekršajni postupak,

3.      izdati obvezni prekršajni nalog,

4.      izreći novčanu kaznu.

 

 

Članak 26.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članaka  4.,11., 14.,15., 16., 17., 18., 23. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik koji počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina obrta.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kn kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka i članka 22., stavak 5. ove Odluke.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenome glasniku Grada Đakova.

KLASA: 340-01/11-01/08

Urbroj: 2121/01-03-03-11-1

Đakovo, 26. travnja 2011.g.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Franjo Havel, dipl.ing.v.r.